Svenskarna och internet 2015

En årlig studie av svenska folkets internetvanor

Metod

Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en studie som från början omfattade 2 000 telefonintervjuer och idag 3 000 intervjuer, baserat på ett slumpvis urval av befolkningen från 11 år och uppåt (2007 och tidigare från 18 år). Sedan år 2010 är IIS huvudman för studien.

Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 11-15 år ställs också frågor till deras föräldrar.

”Svenskarna och internet” är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Antalet deltagande länder ökar för varje år och nu har projektet ett trettiotal medlemsländer. Varje partner i respektive land finansierar sin egen verksamhet i projektet. De nationella urvalen är representativa urval av befolkningen. I frågepaketen är drygt 100 frågor gemensamma för alla länder, de så kallade ”Common Questions”. Dessa är formulerade likadant i varje land för att skapa jämförbara resultat.

Vad är unikt med undersökningen?

Undersökningen är utformad som en panelstudie vilket ger möjlighet att följa enskilda människor under längre tid. De flesta andra internetundersökningar är stickprovsundersökningar. Hela befolkningen, även de äldsta intervjuas. I många andra internetundersökningar finns inte personer över 65 år med. Både användare och icke-användare är med. Internet ses i ett mycket brett sammanhang och både tillgång, användning och effekter studeras. Internationella jämförelser är möjliga.

Metodbeskrivning

”Svenskarna och internet” är upplagd efter en så kallad revolving panel design. Det innebär att grunden utgörs av en panel av människor som intervjuas år efter år. En del i panelen faller dock ifrån av olika skäl, till exempel att de inte vill vara med längre eller att de har flyttat, bytt namn eller av andra anledningar är svåra att få tag på. Därför tillkommer ett nytt urval människor varje år som ska fylla upp bortfallet i panelen. De utgör också en kontrollgrupp som gör det möjligt att kontrollera för paneleffekter. Syftet är att det totala urvalet av människor som intervjuas varje år ska vara representativt för befolkningen.

De som deltagit ett år i undersökningen får följande år ett brev med inbjudan att deltaga igen, antingen via webbenkät eller genom att bli uppringd. Nya deltagare rekryteras genom att bli uppringda, de kan då välja att svara via webbenkät eller telefonintervju. I årets undersökning är det 706 personer (23%) som deltagit i undersökningen via webbenkät.

Urval

Första året undersökningen genomfördes, år 2000, drogs ett slumpmässigt urval på Sveriges befolkning från ett nationellt telefonregister. Detta urval kompletteras årligen för det bortfall som uppstår för att urvalet totalt ska uppgå till 3 000 personer. Vanligtvis måste cirka 700 nya personer rekryteras till panelen för att kompensera för personer som inte längre vill delta i studien. Nyrekryteringen av panelen görs genom stratifierade urval styrda av ålder och kön för att säkerställa en jämn representativitet på dessa variabler.

Urvalen beställs via SPAR, statens personadressregister, som nu handhas av Skatteverket. Det är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

Totalurvalet för de vuxna, 16 år och äldre, var 5 032 varav 4 646 hade nåbara telefonnummer (storurval). 1 707 (37%) ville inte vara med, 76 hade språkproblem och ytterligare 49 var ej kvalificerade. Antalet genomförda intervjuer uppgick till 2 816. Det ger en svarprocent på drygt 60 procent beräknat på storurvalet.

I ungdomsintervjuerna, 11-15 år, där föräldrarnas samtycke först måste inhämtas är svarsprocenten något lägre. Storurval 763, varav 332 (43%) inte ville vara med. Antal genomförda intervjuer var 386 och svarsprocenten drygt 50 procent.

Tidsperiod

Med undantag för de allra första åren genomförs undersökningen i början av året. 2015 års undersökning pågick från februari till april.

Vuxenundersökning 2015

Intervjuundersökning av ett urval av befolkningen 16+ år (ingen övre gräns).
Antal intervjuade: 2 816.

51 procent av deltagarna är män och 49 procent kvinnor. 64 procent bor i stad och 36 procent på landsbygden.

Tabell. Deltagarnas sysselsättning.

Sysselsättning
Arbetande 53%
Studerande 17%
Hemma med barn 1%
Arbetslös 3%
Sjukskriven/förtidspensionerad 3%
Pensionär 23%

 

Ungdomsundersökning 2015

Intervjuundersökning av ett urval ungdomar mellan 11-15 år och deras föräldrar. Alla i ungdomsundersökningen ingår i rapporten ”Eleverna och internet 2015”. För att inte ungdomar ska få övervikt jämfört med befolkningen i stort så är det endast 250 av dem som ingår i ”Svenskarna och internet 2015”. Antal intervjuade: 386 ungdomar och 386 föräldrar.

Föräldraundersökning 2015

Tilläggsfrågor i vuxenundersökningen till de föräldrar som har barn mellan 2-11 år, om barnens användning av mobil och internet. Antal intervjuade: 507 föräldrar om 811 barn.

 

Tabell. Urval ”Svenskarna och internet 2015” jämfört med Svenska folkets åldersfördelning.

Svenskarna och internet 2015 Svenska folkets åldersfördelning*
Ålder Antal Procent Ålder Procent
12-15 år 250 8,1% 12-15 år 4,8%
16-25 år 385 12,5% 16-25 år 15,1%
26-35 år 353 11,5% 26-35 år 14,6%
36-45 år 511 16,6% 36-45 år 15,2%
46-55 år 484 15,7% 46-55 år 15,3%
56-65 år 468 15,2% 56-65 år 13,9%
66-75 år 333 10,8% 66-75 år 12,1%
76+ år 290 9,4% 76+ år 9,0%
Totalt 3 074 100 % 100 %


*
Enligt SCB 21.12.2014.

0
kommentarer
Permalänk
Nästa: Avslutning